Praktis Sumatif (Soalan 3 & 4) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6

Soalan 3:Rohani mendapati bahawa sebatang paku besi telah berkarat. Dengan menggunakan pengetahuan tentang elektrolisis, huraikan secara ringkas cara untuk mengelakkan pengaratan paku besi itu. Jawapan:Pengaratan paku besi dapat dielakkan dengan penyaduran paku besi itu dengan kuprum melalui elektrolisis dengan keadaan yang berikut:• paku besi dijadikan sebagai katod• kuprum yang tulen dijadikan sebagai anod• larutan kuprum(II) … Read more

Praktis Sumatif (Soalan 2) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6

Soalan 2:Rajah 2 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus natrium nitrat, NaNO3, dengan menggunakan elektrod karbon yang berlabel P dan Q.(a)(i) Nyatakan semua kation yang hadir dalam elektrolit.(a)(ii) Nyatakan semua anion yang hadir dalam elektrolit.(b) Elektrod yang manakah yang bertindak sebagai anod?(c) Namakan ion yang dipilih untuk dinyahcas pada:(i) elektrod P:(ii) elektrod Q:(d) … Read more

Praktis Sumatif (Soalan 1) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat, CuSO4 dengan menggunakan elektrod berlainan seperti yang ditunjukkan dalam sel elektrolitik  P dan sel elektrolitik Q.(a) Nyatakan maksud elektrolisis.(b) Nyatakan semua ion yang hadir dalam larutan akueus kuprum(II) sulfat.(c) Namakan ion yang dinyahcas pada anod dan pada katod dalam sel elektrolitik yang … Read more

Praktis Formatif 6.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:Apakah sel kimia ringkas? Jawapan:Sel kimia ringkas ialah alat yang boleh menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Soalan 2:Lukis dan label sebuah sel kimia ringkas. Jawapan: Soalan 3:Bagaimanakah kedudukan ion dalam siri elektrokimia menentukan terminal positif dan terminal negatif dalam sel kimia ringkas? Jawapan:Dalam sel kimia ringkas, logam yang berkedudukan tinggi dalam siri elektrokimia … Read more

Praktis Formatif 6.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:Lukis dan label struktur sebuah sel elektrolitik. Jawapan: Soalan 2:Huraikan pergerakan ion ke elektrod semasa proses elektrolisis. Jawapan:Semasa proses elektrolisis berlaku, ion positif (kation) bergerak ke katod (elektrod negatif) dan ion negatif (anion) bergerak ke anod (elektrod positif). Soalan 3:Berikan empat contoh aplikasi elektrolisis dalam industri. Jawapan:Pengekstrakan logam, penulenan logam, penyaduran logam dan pengolahan … Read more

Eksperimen 6.4 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6

Eksperimen 6.4:Tujuan: Untuk mengkaji kesan jenis elektrod terhadap pemilihan jenis ion untuk dinyahcas pada elektrodPernyataan masalah: Bagaimanakah jenis elektrod mempengaruhi pemilihan jenis ion untuk dinyahcas pada anod?Hipotesis: 1. Jika elektrod karbon digunakan semasa elektrolisis larutan kuprum(II) sulfat, CuSO4, maka ion hidroksida, OH–, dipilih untuk dinyahcas pada anod.2. Jika elektrod kuprum digunakan semasa elektrolisis larutan kuprum(II) … Read more

Eksperimen 6.3 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6

Eksperimen 6.3:Tujuan: Untuk mengkaji kesan kepekatan ion dalam elektrolit terhadap pemilihan jenis ion untuk dinyahcas pada anodPernyataan masalah: Bagaimanakah kepekatan asid hidroklorik, HCl, mempengaruhi pemilihan jenis ion untuk dinyahcas pada anod?Hipotesis: Ion yang lebih tinggi kepekatannya akan dipilih untuk dinyahcas pada anod.Pemboleh ubah: (a) dimanipulasikan : Kepekatan ion dalam elektrolit(b) bergerak balas : Hasil pada … Read more

Eksperimen 6.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6

Eksperimen 6.2:Tujuan: Untuk mengkaji kesan kedudukan ion dalam siri elektrokimia terhadap pemilihan jenis ion untuk dinyahcas pada elektrodPernyataan masalah: Bagaimanakah kedudukan ion dalam siri elektrokimia mempengaruhi pemilihan jenis ion untuk dinyahcas pada elektrod?Hipotesis: Semakin rendah kedudukan ion dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion itu dinyahcas.Pemboleh ubah: (a) dimanipulasikan : Kedudukan ion dalam siri elektrokimia(b) bergerak … Read more

Eksperimen 6.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6

Eksperimen 6.1:Tujuan: Untuk mengkaji proses elektrolisis sebatian ion dalam keadaan pepejal, leburan dan akueusPernyataan masalah: Bolehkah sebatian ion dalam keadaan pepejal, leburan dan akueus menjalankan proses elektrolisis?Hipotesis: 1. Sebatian ion dalam keadaan leburan dan akueus dapat menjalani proses elektrolisis.2. Sebatian ion dalam keadaan pepejal tidak dapat menjalani proses elektrolisis.Pemboleh ubah: (a) dimanipulasikan : Keadaan sebatian … Read more