Praktis Sumatif (Soalan 3 & 4) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6

Soalan 3:Rohani mendapati bahawa sebatang paku besi telah berkarat. Dengan menggunakan pengetahuan tentang elektrolisis, huraikan secara ringkas cara untuk mengelakkan pengaratan paku besi itu. Jawapan:Pengaratan paku besi dapat dielakkan dengan penyaduran paku besi itu dengan kuprum melalui elektrolisis dengan keadaan yang berikut:• paku besi dijadikan sebagai katod• kuprum yang tulen dijadikan sebagai anod• larutan kuprum(II) … Read more

Praktis Sumatif (Soalan 2) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6

Soalan 2:Rajah 2 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus natrium nitrat, NaNO3, dengan menggunakan elektrod karbon yang berlabel P dan Q.(a)(i) Nyatakan semua kation yang hadir dalam elektrolit.(a)(ii) Nyatakan semua anion yang hadir dalam elektrolit.(b) Elektrod yang manakah yang bertindak sebagai anod?(c) Namakan ion yang dipilih untuk dinyahcas pada:(i) elektrod P:(ii) elektrod Q:(d) … Read more

Praktis Sumatif (Soalan 1) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat, CuSO4 dengan menggunakan elektrod berlainan seperti yang ditunjukkan dalam sel elektrolitik  P dan sel elektrolitik Q.(a) Nyatakan maksud elektrolisis.(b) Nyatakan semua ion yang hadir dalam larutan akueus kuprum(II) sulfat.(c) Namakan ion yang dinyahcas pada anod dan pada katod dalam sel elektrolitik yang … Read more

Praktis Formatif 6.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:Lukis dan label struktur sebuah sel elektrolitik. Jawapan: Soalan 2:Huraikan pergerakan ion ke elektrod semasa proses elektrolisis. Jawapan:Semasa proses elektrolisis berlaku, ion positif (kation) bergerak ke katod (elektrod negatif) dan ion negatif (anion) bergerak ke anod (elektrod positif). Soalan 3:Berikan empat contoh aplikasi elektrolisis dalam industri. Jawapan:Pengekstrakan logam, penulenan logam, penyaduran logam dan pengolahan … Read more

Praktis Formatif 6.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:Apakah sel kimia ringkas? Jawapan:Sel kimia ringkas ialah alat yang boleh menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Soalan 2:Lukis dan label sebuah sel kimia ringkas. Jawapan: Soalan 3:Bagaimanakah kedudukan ion dalam siri elektrokimia menentukan terminal positif dan terminal negatif dalam sel kimia ringkas? Jawapan:Dalam sel kimia ringkas, logam yang berkedudukan tinggi dalam siri elektrokimia … Read more