Praktis Sumatif (Soalan 1) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 6


Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat, CuSO4 dengan menggunakan elektrod berlainan seperti yang ditunjukkan dalam sel elektrolitik  P dan sel elektrolitik Q.


(a) Nyatakan maksud elektrolisis.

(b) Nyatakan semua ion yang hadir dalam larutan akueus kuprum(II) sulfat.

(c) Namakan ion yang dinyahcas pada anod dan pada katod dalam sel elektrolitik yang berikut:
(i) sel elektrolitik P 
pada anod: 
pada katod: 

(ii) sel elektrolitik Q
pada anod:
pada katod:

(d) Namakan satu contoh aplikasi elektrolisis dalam industri yang mengaplikasikan konsep elektrolisis dalam sel elektrolitik Q.


Jawapan:
(a)
Elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan lebur atau akueus kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya.

(b)
Ion kuprum(II), Cu2+, ion hidrogen, H+, ion sulfat, SO4 2–, ion hidroksida, OH

(c)(i)
Pada anod: Ion hidroksida
Pada katod: Ion kuprum(II)

(c)(ii)
Pada anod: Tiada ion dinyahcas
Pada katod: Ion kuprum(II)

(d) Penulenan logam

Leave a Comment