7.10.5b Penambahan dan Penolakan Cahaya Berwarna (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah menunjukkan penambahan tiga warna cahaya di atas skrin putih.(a) Menggunakan maklumat dalam Jadual, namakan P, Q dan R dalam Rajah. [3 markah](b) Berdasarkan Rajah, namakan satu warna primer. [1 markah](c) Apakah warna yang dapat dilihat apabila bunga merah dan daun hijau diletakkan di bawah cahaya P?(i) Bunga merah. [1 markah](ii) Daun hijau. [1 … Read more

7.10.5a Penambahan dan Penolakan Cahaya Berwarna (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan penapis berwarna ke atas cahaya putih.(a) Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan warna cahaya yang diperhatikan pada skrin putih. Tulis jawapan anda dalam Jadual di bawah. [2 markah](b) Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. [1 markah](c) Nyatakan satu pembolehubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini. [1 markah](d) Ramalkan warna cahaya yang … Read more

7.10.1 Pembentukan Imej (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengukur jarak fokus bagi dua kanta cembung.(a) Ukur dan catatkan jarak fokus pada Rajah 1.1. [1 markah](b) Perhatikan Rajah 1.1 dan Rajah 1.2.Apakah perbezaan antara jarak fokus kedua-dua kanta cembung itu? [1 markah](c) Nyatakan one inferens bagi eksperimen. [1 markah](d) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.(i) Pembolehubah dimalarkan … Read more