Praktis Sumatif (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 7


Soalan 1:
Lukis gambar rajah sinar yang memerihalkan sifat kanta yang berikut:

(a) kanta cembung sebagai kanta penumpu

(b) kanta cekung sebagai kanta pencapah


Jawapan:
(a)


(b)

Soalan 2:
Rajah 1 menunjukkan suatu objek diletakkan di hadapan kanta cembung pada jarak kurang daripada panjang fokus, ƒ.


(a) Lukis gambar rajah sinar dalam Rajah 1 untuk menentukan imej yang dibentuk oleh kanta cembung tersebut.

(b) Nyatakan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung dalam Rajah 1.


Jawapan:
(a)


(b) Maya, tegak, dibesarkan

Leave a Comment