Sains SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 4)


Soalan 4:
Rajah 3 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji ketahanan terhadap kakisan bagi aloi dan logam tulen.

Rajah 3

Jadual 3 menunjukkan keadaan kedua-dua sudu selepas tiga hari.

Jadual 3

(a) Berdasarkan pemerhatian pada Rajah 3, lengkapkan Jadual 3. [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. [1 markah]

(c) Apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini? [1 markah]

(d) Senarai berikut ialah contoh-contoh bahan.


Kelaskan bahan-bahan tersebut kepada aloi dan logam tulen dalam Jadnal 4. [2 markah]

Jadual 4

Jawapan:
(a) Tiada perubahan

(b) Sudu keluli tidak mudah berkarat berbanding dengan sudu besi.

(c) Pengaratan sudu

(d)


Leave a Comment