(Tingkatan 5) 1.9.2b Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisma (Soalan Subjektif)


Soalan 3:
Rajah 3 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan mikroorganisma.

Rajah 3

(a) Nyatakan satu pemerhatian pada roti yang telah disimpan dalam gelap selama dua hari. [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 3, apakah mikroorganisma W? [1 markah]
Tandaka ( √ ) bagi jawapan anda.


(c) Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. [1 markah]

(d) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.
(i) Pembolehubah dimanipulasikan [1 markah]
(ii) Pembolehubah bergerak balas [1 markah]


Jawapan:
(a) Tompok kuning terbentuk pada roti.

(b)


(c) Mikroorganisma bertumbuh dengan baik dalam keadaan gelap.

(d)(i) Keamatan cahaya (terang atau gelap)

(d)(ii) Pertumbuhan mikroorganisma


Leave a Comment