(Tingkatan 5) 1.9.2a Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisma (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria, Bacillus subtilis.Selepas dua hari, keadaan bubur nutrien dalam setiap tabung uji diperhatikan. Keputusan direkodkan dalam Jadual di bawah.


(a) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.
(i) Pembolehubah dimanipulasikan [1 markah]
(ii) Pembolehubah bergerak balas [1 markah]


(b) Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini[1 markah]

(c) Nyatakan inferens yang boleh dibuat berdasarkan eksperimen ini. [1 markah]

(d) Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi bakteria. [1 markah]


Jawapan:
(a)(i) Suhu

(a)(ii)
Pertumbuhan bakteria

(b)
Suhu yang sesuai diperlukan untuk pertumbuhan bakteria.

(c)
Bakteria tumbuh sangat cepat pada suhu 37oC

(d)
Bakteria adalah organisma seni hidup yang tumbuh dan membiak pada suhu yang sesuai. 


Soalan 2:
Dalam suatu eksperimen, bakteria Basillus subtilis dikulturkan dalam piring petri yang mengandungi agar nutrien selama lima hari pada suhu 37 oC.
Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam Jadual berikut.


(a) Dengan menggunakan data dalam Jadual, lukis graf bilangan koloni bakteria melawan masa. [2 markah]


(b) Apakah hubungan antara bilangan koloni bakteria dengan masa? [1 markah]

(c) Ramalkan bilangan koloni bakteria yang terhasil pada hari ke-6. [1 markah]


Jawapan:
(a)


(b) Bilangan koloni bakteria bertambah apabila masa bertambah.

(c) 22 atau 23Leave a Comment