Polimer – Bhg. 2 (Soalan Subjektif)

Soalan 3:Rajah 3 menunjukkan eksperimen untuk membandingkan sifat kekenyalan getah asli, (Getah P) dengan getah asli yang telah dicelupkan ke dalam larutan sulfur monoklorida, (Getah Q).(a) Nyatakan hipotesis yang boleh dibuat daripada eksperimen ini. [1 markah](b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.(i) Pembolehubah dimalarkan [1 markah](ii) Pembolehubah dimanipulasikan [1 markah](c) Berdasarkan eksperimen ini, getah manakah yang lebih elastik? … Read more

Polimer – Bhg. 1 (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan cuka dan larutan ammonia ke atas lateks.Rajah 1.2 menunjukkan keputusan eksperimen selepas 30 minit.(a) Tulis satu pemerhatian daripada keputusan eksperimen ini. [1 markah](b) Nyatakan satu inferens berdasarkan pemerhatian di Rajah 1.1. [1 markah](c) Nyatakan satu pemboleh ubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini. [1 markah](d) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. [1 … Read more

4.7.4 Kelapa Sawit dan Kepentingannya (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 menunjukkan proses pengekstrakan sejenis minyak di dalam makmal.Rajah 1.1(a) Pada Rajah 1.1, nama peringkat W. [1 markah](b) Di peringkat manakah mikroorganisma pada buah kelapa sawit dimusnahkan? [1 markah](c) Dalam penghasilan minyak itu secara industri, namakan peringkat selepas peringkat penurasan. [1 markah](d)(i) Apakah K? [1 markah](ii) Namakan satu jenis vitamin yang terdapat dalam K. … Read more