Praktis Formatif 8.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 8

Soalan 1:Nyatakan prinsip Pascal. Jawapan:Prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada sesuatu bendalir (cecair atau gas) dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalir tersebut dan ke semua arah. Soalan 2:Nyatakan prinsip asas sistem hidraulik. Jawapan:Prinsip asas sistem hidraulik adalah pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal Soalan 3:Berikan tiga … Read more

Praktis Sumatif – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 8

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan dua buah kenderaan yang bergerak dengan halaju yang sama dan menghasilkan dua tekanan, P0 dan P1 yang berbeza.(a) Tekanan yang manakah lebih rendah?(b) Terangkan jawapan anda dalam soalan 1(a).(c) Mengapakah situasi dua kenderaan seperti Rajah 1 berbahaya? Jawapan:(a) P1(b) Oleh sebab udara mengalir melalui kawasan yang sempit di antara duabuah kenderaan, … Read more

5.7.5 Gerakan Kenderaan di Udara (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji Prinsip Bernoulli.(a)(i) Nyatakan satu pemerhatian tentang paras air dalam rajah 1. [1 markah](ii) Nyatakan inferens yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian di (a)(i). [1 markah](b) Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini. [1 markah](c) Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi Prinsip Bernoulli. [1 markah](d) Tandakan ( √ ) … Read more

5.7.4 Gerakan Kenderaan di Air (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara tujah ke atas dengan berat air yang disediakan.(a) Berdasarkan Rajah 1, nyatakan berat objek di dalam air dan tulis jawapan anda pada Jadual di bawah. [1 markah](b) Perhatikan Rajah 1. Bandingkan berat objek di udara dan di dalam air. [1 markah](c) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen. [1 … Read more

5.7.3 Konsep Tekanan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tekanan yang dihasilkan oleh bongkah logam A dan bongkah logam B yang sama jisimnya.Rajah 1.1Rajah 1.2 menunjukkan kesan ke atas plastisin apabila bongkah logam A dan bongkah logam B dijatuhkan.Rajah 1.2(a) Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini? [1 markah](b) Tuliskan satu pemerhatian bagi hasil eksperimen ini. [1 markah](c) Nyatakan satu inferens yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian pada Rajah 1.2. [1 … Read more