7.4.3 Mengamalkan Sikap Bertanggungjawab Terhadap Pelupusan Polimer Sintetik (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan bekas yang diperbuat daripada sejenis polimer sintetik.

Rajah 1


(a) Namakan jenis polimer sintetik yang ditunjukkan dalam Rajah 1. [1 markah]

(b)
 Nyatakan dua ciri polimer sintetik dalam Rajah 1. [2 markah]

(c)
 Apakah kesan pelupusan secara tidak teratur bagi polimer sintetik dalam Rajah 1 terhadap alam sekitar? [1 markah]

(d)
 Nyatakan dua cara yang betul untuk melupuskan polimer sintetik dalam Rajah 1 untuk pemeliharaan alam sekitar. [2 markah]


Jawapan:
(a)
Politena atau polietena

(b)
– Lembut apabila dipanaskan dan keras apabila disejukkan
– Boleh diacu semula lebih daripada satu kali

(c)
Pelupusan polimer sintetik secara tidak teratur seperti pembakaran akan membebaskan gas beracun dan berasid yang menyebabkan pencemaran udara dan hujan asid.

(d)
– Kitar semula atau memproses semula
– Membakar di dalam insinerator yang tidak membebaskan gas beracun ke alam sekitar
Leave a Comment