5.7.3 Konsep Tekanan (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tekanan yang dihasilkan oleh bongkah logam A dan bongkah logam B yang sama jisimnya.

Rajah 1.1Rajah 1.2 menunjukkan kesan ke atas plastisin apabila bongkah logam A dan bongkah logam B dijatuhkan.

Rajah 1.2


(a)
 Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini? [1 markah]

(b)
 Tuliskan satu pemerhatian bagi hasil eksperimen ini. [1 markah]

(c)
 Nyatakan satu inferens yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian pada Rajah 1.2[1 markah]

(d)
Berdasarkan Rajah 1.2, ukur dan catatkan kedalaman lekukan A. [1 markah]


(e)
 Bongkah logam C dalam Rajah 1.3 mempunyai jisim yang sama dengan bongkah logam A dan bongkah logam B.
Rajah 1.3

Ramalkan kedalaman lekukan yang terhasil pada plastisin apabila bongkah logam C dijatuhkan pada ketinggian yang sama. [1 markah]


Jawapan:
(a) 
Berat bongkah logam (dijatuhkan pada ketinggian yang sama).

(b) 
Kedalaman lekukan A lebih panjang daripada kedalaman lekukan B.

(c)
Luas permukaan bongkah A lebih kecil daripada luas permukaan bongkah B.

(d)
Kedalaman lekukan A ialah 1 cm.

(e)
Lebih panjang daripada kedalaman lekukan A (atau lebih panjang daripada 1 cm).


Leave a Comment