7.10.5b Penambahan dan Penolakan Cahaya Berwarna (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah menunjukkan penambahan tiga warna cahaya di atas skrin putih.


(a) Menggunakan maklumat dalam Jadual, namakan P, Q dan R dalam Rajah. [3 markah]


(b) Berdasarkan Rajah, namakan satu warna primer. [1 markah]

(c) Apakah warna yang dapat dilihat apabila bunga merah dan daun hijau diletakkan di bawah cahaya P?
(i) Bunga merah. [1 markah]
(ii) Daun hijau. [1 markah]


Jawapan:
(a)
P: Hijau
Q: Sian
R: Magenta

(b) Merah atau biru

(c)(i) Hitam

(c)(ii) Hijau


Leave a Comment