Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 8 – Asas Jirim – Bhg. 2 (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekonduksian haba antara logam dan bukan logam.Jadual menunjukkan masa yang diambil untuk paku tekan jatuh selepas kedua-dua rod dipanaskan.(a) Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. [1 markah](b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.   (i) Pembolehubah dimalarkan [1 markah]   (ii) Pembolehubah dimanipulasikan [1 markah](c) Berdasarkan Jadual, rod … Read more

Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 8 – Asas Jirim (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah di bawah menunjukkan perubahan jirim bagi satu bahan.Berdasarkan Rajah,(a) namakan prosess R, S dan T menggunakan maklumat berikut. [3 markah](b) Apakah yang berlaku kepada tenaga kinetik zarah-zarah dalam bahan itu semasa proses R? [1 markah](c) Apakah yang berlaku kepada pergerakan zarah-zarah dalam bahan itu semasa proses S? [1 markah](d) Lukis susunan zarah-zarah dalam X dalam petak yang disediakan di bawah. [1 … Read more

Praktis Sumatif (Soalan 3 & 4) – Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 8

Soalan 3:Jadual 1 menunjukkan beberapa unsur dengan nombor proton dan nombor nukleon masing-masing.(a) Tentukan bilangan neutron bagi atom unsur X, Y dan Z.(b) Lukiskan susunan elektron bagi atom unsur X, Y dan Z.(c) Pada pendapat anda, di manakah kedudukan unsur X, Y dan Z dalam Jadual Berkala Unsur Moden?(d) Bagaimanakah atom unsur-unsur berikut mencapai susunan … Read more