Sains Tingkatan 4 (KSSM) Bab 8 – Isotop (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1.1 menunjukkan struktur suatu atom.

(a) P dan Q adalah zarah subatom.
  Namakan P dan Q. [2 markah]

(b) Apakah cas bagi P? [1 markah]

(c) Berapakah nombor nukleon bagi atom ini? [1 markah]


(d) Rajah 1.2 menunjukkan struktur bagi tiga atom.
(i) Atom yang manakah adalah isotop? [1 markah]
Tandakan (\/) bagi jawapan anda dalam kotak yang disediakan di Rajah 1.2.


(ii) Berdasarkan Rajah 1.2, lengkapkan ayat di bawah.
Isotop adalah atom-atom bagi suatu unsur yang mempunyai bilangan nukleon yang berlainan tetapi sama bilangan ______________. [1 markah]


Jawapan:
(a)
P: Elektron
Q: Neutron

(b)
Negatif

(c)
13

(d)(i)

(d)(ii)
 
Proton
Leave a Comment