Sains SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 9)

Soalan 9:
Rajah 9 menunjukkan satu spektrum elektromagnet.

Rajah 9


(a) Namakan alat yang digunakan untuk mengesan gelombang.

(b) Gelombang radio adalah salah satu gelombang di dalam spektrum elektromagnet.
Label dengan huruf R kedudukan spektrum gelombang radio dalam Rajah 9.

(c) Nyatakan satu gelombang lain dalam spektrum elektromagnet.


(d) Nyatakan satu kelebihan menggunakan gelombang radio dalam rangkaian telekomunikasi.

(e) Adakah anda setuju bahawa penggunaan alat telekomunikasi dalam kehidupan seharian akan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia?
Wajarkan jawapan anda.


Jawapan:
(a)
Osiloskop

(b)
Kedudukan R di antara 30 kHz – 300 GHz

(c)
Gelombang mikro

(d)
Boleh bergerak jauh

(e)
Setuju
– Pertujaran maklumat lebih cepat
atau
Tidak setuju
– Menjejaskan rutin harian

Leave a Comment