Sains SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 9)

Soalan 9:Rajah 9 menunjukkan satu spektrum elektromagnet.Rajah 9(a) Namakan alat yang digunakan untuk mengesan gelombang.(b) Gelombang radio adalah salah satu gelombang di dalam spektrum elektromagnet.Label dengan huruf R kedudukan spektrum gelombang radio dalam Rajah 9.(c) Nyatakan satu gelombang lain dalam spektrum elektromagnet.(d) Nyatakan satu kelebihan menggunakan gelombang radio dalam rangkaian telekomunikasi.(e) Adakah anda setuju bahawa penggunaan alat telekomunikasi … Read more

Sains SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 5 & 6)

Soalan 5:Rajah 5 menunjukkan rajah skema bagi pewarisan warna bulu tikus.Rajah 5(a) Pada Rajah 5, lengkapkan genotip bagi induk R dan anak S. [2 markah](b) Namakan proses A. [1 markah](c) Berdasarkan Rajah 5, nyatakan nisbah tikus berbulu hitam kepada tikus berbulu putih. [1 markah](d) Padankan istilah berikut dengan maksudnya yang betul. [2 markah]Jawapan:(a)R : HhS … Read more

Sains SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)

Soalan 3:Rajah 3 menunjukkan dua jenis rambut iaitu rambut keriting dan rambut lurus bagi 30 orang pelanggan di sebuah salun.Rajah 3(a) Berdasarkan Rajah 3, lengkapkan Jadual 1. [2 markah]Jadual 1(b) Berdasarkan Jadual 1, lukis carta bar untuk menunjukkan bilangan pelanggan melawan jenis rambut. [2 markah](c) Berdasarkan pada carta bar di 3(b), nyatakan jenis variasi. [1 markah]Jawapan:(a)(b)(c) … Read more

Sains SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 2)

Soalan 2:Rajah 2.1 dan Rajah 2.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kedalaman lekukan yang terhasil apabila suatu pemberat diletakkan di atas bongkah kayu X dan bongkah kayu Y yang mempunyai luas permukaan yang berbeza.Rajah 2.1Rajah 2.2 (a) Ukur kedalaman lekukan. [2 markah](i)  Rajah 2.1 : ……………………….. cm(ii) Rajah 2.2 : ……………………….. cm(b) Nyatakan hubungan antara luas permukaan … Read more

Sains SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 1 & 2)

Soalan 1:Seorang murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji kekuatan regangan bagi dua jenis bahan. Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan keputusan eksperimen tersebut.(a) Berdasarkan Rajah 1.1 dan Rajah 1.2, namakan bahan yang mempunyai kekuatan regangan yang tinggi. [1 markah](b) Nyatakan satu pemboleh ubah dimanipulasikan bagi eksperimen ini. [1 markah](c) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. [1 markah](d) Karbon adalah suatu bahan … Read more