Sains SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 2)


Soalan 2:
Rajah 2.1 dan Rajah 2.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kedalaman lekukan yang terhasil apabila suatu pemberat diletakkan di atas bongkah kayu X dan bongkah kayu Y yang mempunyai luas permukaan yang berbeza.

Rajah 2.1


Rajah 2.2 

(a) Ukur kedalaman lekukan. [2 markah]
(i)  Rajah 2.1 : ……………………….. cm
(ii) Rajah 2.2 : ……………………….. cm

(b) Nyatakan hubungan antara luas permukaan bongkah kayu dan kedalaman lekukan. [1 markah]

(c) Eksperimen tersebut diulang dengan menggunakan bongkah kayu Z seperti dalam Rajah 2.3.

Rajah 2.3

Ramalkan kedalaman lekukan yang terhasil apabila bongkah kayu Z digunakan. [1 markah]

(d) Rajah 2.4 menunjukkan dua orang wanita membawa beg yang mempunyai Jisim yang sama.
Tuliskan tekanan tinggi atau tekanan rendah yang dikenakan ke atas bahu mereka pada ruang yang disediakan. [1 markah]


Rajah 2.4

Jawapan:
(a)(i) 0.8 ±0.1

(a)(ii) 0.4 ±0.1

(b) Semakin kecil luas permukaan bongkah kayu, semakin dalam kedalaman lekukan.

(c) 0.5/0.6/0.7 cm

(d)


Leave a Comment