Sains SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 6)


Soalan 6:
Rajah 5 menunjukkan seorang lelaki melepaskan bola boling. Bola boling itu menghentam pin pada halaju tertentu.

Rajah 5


(a) Berdasarkan Rajah 5, hitung momentum bola boling tersebut. [1 markah]
[Momentum = Jisim x Halaju]
………………………….. kg ms-1

(b) Apakah yang perlu dilakukan oleh lelaki itu untuk meningkatkan momentum bola boling tersebut? [1 markah]

(c)
Tulis pada ruang yang disediakan, sama ada prinsip keabadian momentum atau inersia yang terlibat dalam situasi berikut. [2 markah]


(d) Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya di Malaysia meningkat setiap tahun.
Kebanyakan kemalangan jalan raya adalah disebabkan oleh pemandu yang memandu melebihi had laju yang ditetapkan.
Terangkan pernyataan di atas dengan menggunakan konsep momentum. [2 markah]


Jawapan:
(a) 
Momentum = 5 kg x 7 m s-1
                    = 35 kg m s-1

(b) Membaling bola baling dengan halaju yang lebih tinggi.

(c)


(d)
Apabila kelajuan bertambah, momentum kereta juga bertambah. Dalam suatu kemalangan, masa perubahan momentum adalah singkat. Maka, daya yang bertindak ke atas kereta itu adalah besar dan menyebabkan kerosakan teruk.

Leave a Comment