Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 1)

Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji pemindahan tekanan dalam cecair oleh sistem hidraulik. Pemberat ditambah di atas omboh picagari besar. Pemberat yang sesuai ditambah di atas omboh picagari kecil sehingga kedua-dua omboh berada pada aras yang sama. Pemberat yang ditambah mewakili daya yang bertindak pada kedua-dua omboh.

Rajah 1


Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam Jadual 1.

Jadual 1


(a) Berdasarkan keputusan pada Jadual 1, lukis graf untuk menunjukkan daya yang bertindak pada omboh kecil melawan daya yang bertindak pada omboh besar pada kertas graf yang disediakan. [2 markah](b) Berdasarkan graf di 1(a), apakah daya yang bertindak pada omboh kecil jika daya yang bertindak pada omboh besar adalah 8 N? [1 markah]

(c) Apakah faktor yang ditetapkan dalam eksperimen ini? [1 markah]

(d) Namakan satu alat yang menggunakan prinsip yang sama seperti dalam Rajah 1. [1 markah]


Jawapan:
(a)


(b)
3.2 N (± 0.1)

(c)
Isi padu air

(d)
Brek hidraulik / Jek Hidraulik

1 thought on “Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 1)”

Leave a Comment