Praktis Sumatif (Soalan 3 & 4) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 5


Soalan 3:
Rajah 3 menunjukkan keratan rentas sebiji buah kelapa sawit.


(a) Namakan bahagian yang berlabel X, Y dan Z.

(b) Namakan jenis minyak yang diekstrak daripada bahagian X dan Y.

(c) Lengkapkan carta alir bagi proses pengekstrakan minyak sawit.


(d) Berikan tiga alasan mengapa minyak sawit sesuai dipilih sebagai minyak masak.

Jawapan:
(a)
X: Sabut
Y: Isirung
Z: Tempurung

(b)
X: Minyak sawit
Y: Minyak isirung sawit

(c)(i) Pensterilan
(c)(ii) Pencernaan
(c)(iii) Penurasan

(d)
1. Tidak mengandungi kolesterol
2. Mengandungi vitamin E
3. Mengandungi karotena


Soalan 4:
Andaikan anda ditugaskan untuk membina sebuah kilang minyak sawit baharu yang akan beroperasi berdasarkan konsep sifar sisa (zero waste).


Bina satu pengurusan grafik yang menunjukkan bagaimana konsep sifar sisa diaplikasikan dalam industri kelapa sawit seperti penukaran sisa kelapa sawit menjadi biojisim sawit.

Jawapan:Leave a Comment