Praktis Sumatif 1 (Soalan 1) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 1

Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan keputusan suatu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik yang berbeza terhadap pertumbuhan bakteria.


(a) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini.
(b) Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen ini.
(i) Pemboleh ubah dimalarkan
(ii) Pemboleh ubah dimanipulasikan
(c) Apakah kesan antibiotik berdasarkan eksperimen ini?


Jawapan:
(a) Semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin besar luas kawasan jernih.

(b)(i) Jenis bakteria, suhu persekitaran
(b)(ii) Kepekatan antibiotik

(c) Antibiotik dapat membunuh bakteria.

Leave a Comment