Sains SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 1 & 2)


Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji pemindahan tekanan dalam cecair oleh sistem hidraulik. Pemberat ditambah di atas omboh picagari besar. Pemberat yang sesuai ditambah di atas omboh picagari kecil sehingga kedua-dua omboh berada pada aras yang sama. Pemberat yang ditambah mewakili daya yang bertindak pada kedua-dua omboh.

Rajah 1


Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam Jadual 1.

Jadual 1


(a) Berdasarkan keputusan pada Jadual 1, lukis graf untuk menunjukkan daya yang bertindak pada omboh kecil melawan daya yang bertindak pada omboh besar pada kertas graf yang disediakan. [2 markah](b) Berdasarkan graf di 1(a), apakah daya yang bertindak pada omboh kecil jika daya yang bertindak pada omboh besar adalah 8 N? [1 markah]

(c) Apakah faktor yang ditetapkan dalam eksperimen ini? [1 markah]

(d) Namakan satu alat yang menggunakan prinsip yang sama seperti dalam Rajah 1. [1 markah]


Jawapan:
(a)


(b)
3.2 N (± 0.1)

(c)
Isi padu air

(d)
Brek hidraulik / Jek HidraulikSoalan 2:
Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan bakteria.

Rajah 2


Keadaan bubur nutrien dalam tabung uji P dan Q diperhatikan selepas tiga hari.
Keputusan eksperimen ini direkodkan dalam Jadual 2.

Table 2


(a)
 Nyatakan satu pemerhatian pada bubur nutrien yang telah disimpan dalam kotak hitam selama tiga hari. [1 markah]

(b)
 Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini. [1 markah]

(c)
 Nyatakan pemboleh ubah bagi eksperimen ini. [2 markah]
(i) Pemboleh ubah dimanipulasikan
(ii) Pemboleh ubah bergerak balas

(d)
Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi bakteria. [1 markah]


Jawapan:
(a)
Keadaan bubur nutrien menjadi keruh.

(b)
Bakteria tumbuh dengan aktif dalam keadaan gelap.

(c)(i)
Keadaan cahaya

(c)(ii)
Keadaan bubur nutrien

(d)
Bakteria ialah mikroorganisma yang menyebabkan keadaan bubur nutrien menjadi keruh.

Leave a Comment