(Tingkatan 5) 2.4.1 Kepentingan Amalan Pengambilan Nutrisi yang Baik dan Seimbang (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Jadual menunjukkan purata keperluan kalori harian bagi seorang lelaki berumur antara 5 hingga 35 tahun.


(a) Menggunakan data dalam Jadual, lukis graf keperluan kalori harian melawan umur. [2 markah](b) Berdasarkan graf di 1(a), nyatakan keperluan kalori harian pada umur 16 tahun. [1 markah]

(c) Apakah hubungan antara keperluan kalori harian dengan umur daripada 10 hingga 20 tahun? [1 markah]

(d) Kumpulan umur 20 hingga 25 tahun memerlukan kalori harian yang paling tinggi. Tandakan (√) makanan yang membekalkan nilai kalori paling tinggi kepada kumpulan umur ini. [1 markah]
Jawapan:
(a)(b) 12 500 kJ

(c)
Apabila umur bertambah daripada 10 hingga 20 tahun, keperluan kalori harian bertambah daripada 8 000 kJ kepada 15 000 kJ.

(d) Mentega [ √ ]Leave a Comment