5.9.3 Siri Kereaktifan Logam (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam dengan air.(a) Perhatikan Rajah 1.1. Nyatakan isi padu gas yang terkumpul.
  Tulis jawapan anda pada Jadual di bawah. [1 markah]


(b) Berdasarkan keputusan dalam Jadual di atas, nyatakan satu inferens. [1 markah]

(c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.
(i) Pembolehubah dimalarkan [1 markah]
(ii) Pembolehubah bergerak balas [1 markah]

(d) Berdasarkan kepada eksperimen ini, tandakan (\/) logam yang lebih reaktif. [1 markah]
Natrium   Kalsium  


Jawapan:
(a)

(b)
Logam yang lebih reaktif boleh menyesarkan lebih banyak gas daripada air.

(c)(i)
Jisim logam/ Masa yang diambil

(c)(ii)
Isi padu gas terkumpul

(d)

Natrium   Kalsium  Leave a Comment