Praktis Sumatif 3 (Soalan 3 & 4) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 3

Soalan 3:(a) Rajah 3 menunjukkan simbol bagi jejak karbon. Nyatakan empat aktiviti yang dihubungkaitkan dengan jejak karbon.Rajah 3(b) Rajah 4 menunjukkan pelbagai jenis pencemaran alam sekitar.Rajah 4Kaji maklumat dalam Rajah 4 dan jawab soalan-soalan berikut.(i) Kenal pasti sejenis pencemaran yang dihubungkaitkan dengan tenaga.(ii) Namakan jenis pencemaran yang dihubungkaitkan dengan eutrofikasi.(iii) Berikan satu contoh kesan buruk … Read more

Praktis Sumatif 3 (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 3

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji tahap pencemaran air dalam sampel air yang berlainan. Jadual 1 menunjukkan masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur dalam sampel air yang berlainan seperti Rajah 1. Jadual 1(a) Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. (b) Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini.(i) Pemboleh ubah dimalarkan(ii) Pemboleh … Read more

Praktis Formatif 3.3 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 3

Soalan 1:Apakah yang dimaksudkan oleh Teknologi Emisi Negatif?Jawapan:Teknologi Emisi Negatif merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Soalan 2:Berikan satu contoh mikroorganisma yang digunakan dalam Teknologi Emisi Negatif.Jawapan:Mikroalga Soalan 3:Apakah hubung kait antara teknologi solar dengan emisi sifar karbon?Jawapan:Teknologi solar merupakan satu contoh emisi sifar karbon kerana tiada karbon atau sebatian karbon dibebaskan … Read more

Praktis Formatif 3.2 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 3

Soalan 1:Namakan tiga jenis pencemaran alam sekitar.Jawapan:Pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran terma(mana-mana tiga) Soalan 2:(a) Apakah yang dimaksudkan dengan eutrofikasi?(b) Namakan jenis pencemaran yang dihubungkaitkan dengan eutrofikasi.Jawapan:(a)Eutrofikasi ialah respons ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat (daripada detergen, baja dan sampah) ke dalam suatu ekosistem akuatik.(b)Pencemaran air Soalan 3:Namakan satu jenis pencemaran … Read more

Aktiviti 3.5 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 3

Aktiviti 3.5:Menentukan tahap pencemaran air dalam sampel air yang berlainanBahanLarutan metilena biru 0.1% dan empat sampel air yang berlainan (setiap sampel 200 cm3)RadasEmpat botol reagen dengan penutup, picagari, jam dan silinder penyukatArahan1. Sediakan susunan radas seperti Rajah 3.8.2. Masukkan 1 cm3 larutan metilena biru dengan menggunakan picagari ke dalam setiap botol reagen A, B, C … Read more

Praktis Formatif 3.1 – Sains Tingkatan 5 (KSSM) Bab 3

Soalan 1:Apakah yang dimaksudkan oleh jejak karbon (carbon footprint)? Jawapan:Jejak karbon merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti atau produk yang digunakan dalam kehidupan harian. Soalan 2:Nyatakan tujuh faktor yang lazimnya mempengaruhi impak sesuatu produk yang digunakan dalam kehidupan seharian seseorang individu kepada kelestarian alam sekitar. … Read more