(Tingkatan 5) 2.4.3 Kitar Nitrogen (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan sebahagian suatu kitar nitrogen.(a) Apakah yang diwakili oleh W? [1 markah](b) Namakan bakteria X dan bakteria Y. [2 markah](c) Nyatakan satu kepentingan kitar nitrogen dalam Rajah 1.1. [1 markah](d) Bakteria X boleh didapati dalam nodul akar tumbuhan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.2. [1 markah]Namakan jenis tumbuhan yang ditunjukkan dalam rajah 1.2.(e) Kitar nitrogen mengandungi … Read more

(Tingkatan 5) 2.4.2 Keperluan Nutrien oleh Tumbuhan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien ke atas pertumbuhan anak benih kacang.Rajah menunjukkan keputusan yang diperolehi selepas lima hari.(a) Berdasarkan Rajah, nyatakan satu pemerhatian pada akar anak benih dalam larutan kultur tanpa fosforus. [1 markah](b) Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. [1 markah](c) Nyatakan satu pembolehubah dimalarkan dalam eksperimen ini. … Read more

(Tingkatan 5) 2.4.1 Kepentingan Amalan Pengambilan Nutrisi yang Baik dan Seimbang (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Jadual menunjukkan purata keperluan kalori harian bagi seorang lelaki berumur antara 5 hingga 35 tahun.(a) Menggunakan data dalam Jadual, lukis graf keperluan kalori harian melawan umur. [2 markah](b) Berdasarkan graf di 1(a), nyatakan keperluan kalori harian pada umur 16 tahun. [1 markah](c) Apakah hubungan antara keperluan kalori harian dengan umur daripada 10 hingga 20 … Read more