2.11.2 Sistem Saraf Manusia (Soalan Subjektif)

Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan struktur suatu neuron.

(a) Berdasarkan Rajah 1, tanda (\/) jenis neuron dalam petak yang disediakan.


[1 markah]

(b)(i) Namakan P. [1 markah]

(b)(ii) Nyatakan dua fungsi P.
1._____________________
2._____________________
[2 markah]

(c) Namakan Q.

(d) Rajah 2 menunjukkan laluan suatu impuls.

Tandakan (\/) kedudukan neuron dalam 2. [1 markah]Jawapan
:
(a)


(b)(i)
Dendrit

(b)(ii)
1. Menerima impuls dari neuron yang lain.
2. Menghantar impuls ke badan sel melalui dendron.


(c)
Efektor atau gentian otot (mana-mana satu)

(d)

Soalan 2:
Rajah 1 menunjukkan dua jenis neuron.

(a) Namakan jenis neuron yang ditunjukkan dalam Rajah 1.
(i) Neuron P:__________ [1 markah]

(ii) Neuron Q:__________ [1 markah]

(b) Namakan struktur yang berlabel X pada neuron Q. [1 markah]


(c) Apakah fungsi struktur X? [1 markah]

(d) Isikan petak di bawah dengan neuron yang betul bagi suatu lintasan impuls. [1 markah]


Jawapan:
(a)(i) Neuron P: Neuron deria
(a)(ii) Neuron Q: Neuron motor

(b)
X = axon

(c)
X menghantar impuls daripada sel badan kepada efektor.
Contoh: Otot atau kelenjar.

(d)


Leave a Comment